Regulamin świadczenia usługi e-porada

§ 1. Usługodawcą jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Kostrzewska, z siedzibą w Szczecinie, ul. Władysława Łokietka 33/4, 70-254 Szczecin, NIP 851-298-07-50.

§ 2. Kontakt mailowy z Usługodawcą: porady@proreta.pl,

§ 3. Na podstawie niniejszego regulaminu, Usługodawca świadczy usługi zdalnej porady prawnej (e-porada). Regulamin nie obejmuje innego rodzaju usług świadczonych przez Usługodawcę.

§4 Zawarcie umowy

1. Zamówienie usługi polega na wypełnieniu formularza w zakładce „e-porada” na stronie www.proreta.pl lub wysłaniu maila na adres porady@proreta.pl Zamówienie usługi musi zawierać dane kontaktowe Usługobiorcy.

2. Na podstawie otrzymanego zamówienia Usługodawca przedstawia Usługobiorcy wysokość honorarium oraz termin jej wykonania, a w razie potrzeby dodatkowe warunki wykonania usługi.

3. Usługodawca odmówi wykonania usługi, jeżeli przekazane przez Usługobiorcę informacje nie są wystarczające lub wykonanie usługi jest niezgodne z prawem lub zasadami wykonywania zawodu.

4. Akceptacja warunków wykonania zamówienia w drodze wiadomości e-mail oraz zapłata umówionego honorarium jest równoznaczna z zawarciem umowy oraz zgodą Usługobiorcy na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, co tym samym oznacza utratę prawa do odstąpienia ud umowy.

5. Honorarium płatne jest z góry, przelewem na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy.

6. Na życzenie Usługobiorcy wystawiona zostanie faktura VAT. Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.

§5 Wykonanie usługi

1. Wykonanie usługi polega na udzieleniu porady prawnej przesyłanej Usługobiorcy drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail.

2. W ramach dodatkowych uzgodnień z Usługobiorcą poczynionych zgodnie z § 4 ust 2, usługa może obejmować także przygotowanie projektu pisma, umowy lub innego dokumentu. Projekt przesyłany jest Usługobiorcy drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Usługobiorcy będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, tj. od momentu akceptacji warunków wykonania zamówienia i zapłaty umówionego honorarium – z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Odstąpienie od umowy jest niedopuszczalne jeżeli usługa została już wykonana za zgodą Usługobiorcy (art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

3. Odstąpienie od umowy następuje w drodze elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail porady@proreta.pl

4. Oświadczenie o odstąpieniu musi jednoznacznie identyfikować jego nadawcę oraz usługę, której dotyczy oświadczenie.

§7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną należy przesyłać na adres kancelaria@proreta.pl

2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Usługobiorcy oraz wskazanie podstaw reklamacji i oczekiwanej przez Usługobiorcę reakcji Usługodawcy;

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 10 dni roboczych. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Usługodawca zawiadamia o tym Usługobiorcę.

4. Odpowiedź na złożoną reklamację następuje na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail;

5. Ewentualne spory związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, przy czym postanowienie to nie dotyczy konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Rozdział III Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

1. Do przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną stosuje się przepisy rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca.

3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

1) nazwisko i imiona Usługobiorcy,

2) informacje kontaktowe (adres e-mail i/lub numer telefonu) – w zakresie, w jakim zostały podane przez Usługobiorcę

4. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niż wymienione powyżej niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

5. Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, szczególne kategorie danych to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, a także dane genetyczne i biometryczne pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej oraz dane dotyczące zdrowia, seksualności i orientacji seksualnej tej osoby. Jeżeli do prawidłowego wykonania Usługi konieczne jest przekazanie informacji zawierających szczególne kategorie danych, dane te powinny być przekazane wyłącznie:

a) pocztą tradycyjną w nieprzeźroczystej kopercie na adres Usługodawcy;

lub

b) pocztą elektroniczną na adres porady@proreta.pl – przy czym wiadomość i jej załączniki winny być zaszyfrowane, zaś klucz deszyfrucjący lub inny sposób odszyfrowania danych winien być przesłany innym kanałem komunikacji, w szczególności pocztą tradycyjną lub wiadomością tekstową. W przypadku przekazania danych w innej formie lub w inny sposób, Usługobiorca ponosi ryzyko ujawnienia przekazywanych w ten sposób informacji.

7. Wyłącznym celem przetwarzania danych podanych przez Usługobiorcę jest świadczenie usługi pomocy prawnej (art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia 2016/679) oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z zawartą umową. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi oraz dalej przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz do przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Przetwarzanie prowadzone jest przez Usługodawcę oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji umowy, w tym przez kancelarie adwokatów lub radców prawnych oraz przez podmioty dostarczające usług informatycznych niezbędnych do wykonania umowy.

d) Usługodawca nie przekazuje danych do przetwarzania podmiotom innym niż wskazane w pkt b; dane przetwarzane są wyłącznie na obszarze UE/EOG. e) Usługodawca stosuje odpowiednie oraz właściwe zabezpieczenia danych (w tym, ale nie wyłącznie, szyfrowanie transmisji oraz szyfrowanie danych)

f) Usługobiorca uprawniony jest do uzyskania kopii danych, które zostaną przekazane elektroniczne lub w siedzibie Usługodawcy.

8. Ponadto Usługodawca informuje Usługobiorcę o:

a) konieczności podania danych osobowych z uwagi na prawidłowe wykonanie umowy, a w przypadku usług dotyczących reprezentacji prawnej – jest wymaganiem przepisów powszechnie obowiązujących; podanie nieprawdziwych informacji może utrudnić realizację usługi lub ograniczyć jej przydatność z punktu widzenia Usługobiorcy,

b) nie wykorzystywaniu danych wskazanych w ust. 3-6 do jakichkolwiek działań marketingowych, a także czynności automatycznego podejmowania decyzji (profilowania),

c) o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

d) o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Ponadto Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): 1) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę, 2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca, 3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 4) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.