Kancelarie PRORETA

Adwokaci i Radcowie Prawni

Kancelarie PRORETA to miejsce w Szczecinie skupiające prawników z różnych dziedzin. Adwokatów i radców prawnych. Każdy prawnik prowadzi własną praktykę. Każdy prawnik ma inne specjalizacje. To Ty w zależności od swoich potrzeb decydujesz, czy skorzystasz z pomocy jednego, czy kilkorga z nich.

Prawnicy

Adwokat Agnieszka Kostrzewska
Adwokat Agnieszka Kostrzewska

+ 48 604 42 92 42

akostrzewska@proreta.pl

Adwokat Tomasz Pieniężny
Adwokat Tomasz Pieniężny

+48 502 965 588

tpieniezny@proreta.pl

Radca Prawny Paweł Kowalski
Radca Prawny Paweł Kowalski

+48 692 597 590

pkowalski@proreta.pl

Zakres usług

Rodzaje spraw w których możesz znaleźć pomoc

 • sprawa o zapłatę;
 • sprawa o zadośćuczynienie, o rentę;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
 • sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, uproszczonym, upominawczym;
 • prowadzenie spraw o zabezpieczanie wierzytelności;
 • o zapłatę, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o naprawienie szkody wyrządzonej przez dzikie zwierzęta,, o ochronę dóbr osobistych;
 • postępowania o odszkodowania za błędy medyczne;
 • postępowania o odszkodowania za szkody i krzywdy powypadkowe (w tym przeciwko ubezpieczycielom z uwagi na zaniżone odszkodowania);
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych;
 • postępowania o odszkodowanie za zmarnowany urlop;
 • pomoc w ochronie przed egzekucją (postępowania przeciwegzekucyjne, o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego).
 • obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem;
 • obrona w sprawach karnych gospodarczych;
 • obrona w sprawach karnych skarbowych;
 • obrona w sprawach o zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej;
 • obrona w sprawach o wykroczenia;
 • sprawy o wyrok łączny;
 • sprawy o przerwę w karze;
 • sprawy o odroczenie wykonania kary;
 • sprawy o dozór elektroniczny;
 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary;
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym;
 • dochodzenie w imieniu pokrzywdzonego w postępowaniu karnym roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 • reprezentacja pokrzywdzonego w sprawach z oskarżenia prywatnego;
 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym;
 • dochodzenie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie;
 • reprezentacja w postępowaniu karnym osób innych niż podejrzani, oskarżeni i pokrzywdzeni (np. świadków).
 • sprawy o rozwód (z orzeczeniem o winie, bez orzeczenia o winie);
 • sprawy o separację;
 • sprawy małżeńskie (ustalenie nieważności małżeństwa, zgoda na zawarcie małżeństwa przez nieletnią);
 • sprawy o alimenty (zasądzenie alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, wygaśniecie alimentów, sprawy o alimenty na małżonka, sprawy o alimenty od innych członków rodziny – np. dziadków);
 • sprawy o władzę rodzicielską (organicznie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej);
 • sprawy o kontakty z dzieckiem (ustalenie i egzekucja kontaktów);
 • sprawy o podział wspólnego majątku małżeńskiego (negocjacje przedprocesowe, sprawy sądowe);
 • sprawy o ustalenie rodzicielstwa (ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa);
 • sprawy o wydanie małoletniego;
 • sprawy o przysposobienie małoletniego;
 • sprawy o miejsce zamieszkania i pobytu małoletniego;
 • sprawy o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka (zezwolenie na wystąpienie z wnioskiem o zmianę imienia dziecka, zmianę nazwiska dziecka, zezwolenie na wyjazd dziecka za granicę, zmianę szkoły dziecka, wystąpienie z wnioskiem o paszport dziecku);
 • sprawy dotyczące majątku dziecka (o zezwolenie na odrzucenie i przyjęcie spadku, o dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka);
 • inne sprawy rodzinne i opiekuńcze.

 • porady w zakresie prawa i postępowania spadkowego;
 • sporządzenie projektu testamentu;
 • umowy o zrzeczenie się dziedziczenia;
 • doradztwo dotyczące przyjęcia i odrzucenia spadku;
 • doradztwo dotyczące długów spadkowych;
 • sprawy dotyczące dziedziczenia przez małoletniego;
 • sprawy o zachowek;
 • sprawy o dział spadku, zapis, polecenie;
 • sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu;
 • sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;
 • sprawy dotyczące dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza;
 • sprawy dotyczące darowizn od spadkodawcy.
 • wsparcie prawne dla działu kadr;
 • audyt prowadzonej dokumentacji pracowniczej pod kątem zgodności z prawem pracy;
 • analiza prawna bieżących zagadnień prawnych;
 • reprezentację przed sądami w sprawach pracowniczych;
 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich i in.;
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji;
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • pomoc prawną w ubieganiu się o zezwolenia na wykonywanie pracy w Polsce przez cudzoziemców
 • pomoc prawną w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych;
 • ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania;
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym tworzenie odpowiedniej dokumentacji;
 • zasady funkcjonowania rad pracowników w przedsiębiorstwie;
 • prawo pacy w zakładach opieki zdrowotnej
 • zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 • nowe (nietypowe) formy zatrudnienia;
 • szkolenia dotyczące stosowania prawa pracy w przedsiębiorstwie.
 • pomoc i doradztwo w wyborze formy prawnej działalności;
 • rejestracja działalności gospodarczej osoby fizycznej
 • rejestracja spółki w KRS;
 • rejestracja spółki przez Internet;
 • sporządzenie umowy spółki;
 • rejestracja fundacji w KRS;
 • rejestracja stowarzyszenia w KRS;
 • windykacja należności;
 • prowadzenie sporów sądowych;
 • obsługa stała przedsiębiorcy;
 • dokonywanie wpisów i zmian w KRS
 • bieżąca obsługa prawna organów spółek (m.in obsługa prawna walnych zgromadzeń wspólników, obsługa prawna zarządu spółki);
 • sporządzanie projektów uchwał, protokołów, innych korporacyjnych aktów prawnych;
 • fuzje, przejęcia i przekształcanie spółek;
 • likwidacja i restrukturyzacja spółek
 • sporządzanie, opracowanie i negocjowanie umów gospodarczych;
 • optymalizacja przedsiębiorstwa pod względem prawnym;
 • audyt wewnętrzny przedsiębiorstwa;
 • reprezentacja przed organami państwowymi;
 • sporządzanie pism do urzędów państwowych;
 • sprawy przewozowe (w tym CMR) – dochodzenie frachtu, przewoźnego odszkodowania za utracony albo uszkodzony ładunek;
 • sprawy budowlane – dochodzenie roszczeń w sporach z inwestorem, wykonawcą, podwykonawcą;
 • postępowania w sprawie roszczeń od członków zarządu;
 • sprawy z obszaru ochrony własności intelektualnej;
 • postępowania o wyłączenie wspólnika;
 • postępowania o stwierdzenie nieważności albo uchylenie uchwał wspólników;
 • przygotowanie umów gospodarczych;
 • wsparcie w negocjacjach z kontrahentami.
 • sporządzanie skarg, zażaleń, odwołań od decyzji administracyjnych;
 • reprezentowanie przed organami administracyjnymi wszystkich instancji;
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym w administracji;
 • przygotowywanie odwołań, zażaleń i skarg;
 • przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym;
 • pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń, koncesji i innych dokumentów;
 • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi.
 • postępowania o czyny nieuczciwej konkurencji;
 • postępowania o nieuczciwe praktyki rynkowe;
 • postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (oraz postępowania odwoławcze): postępowania antymonopolowe, postępowania o praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, postępowania o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych;
 • postępowania przed Komisją Europejską i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 • postępowania o odszkodowanie z tytułu naruszenia reguł konkurencji;
 • przygotowanie wzorców umów zawieranych z konsumentami;
 • sprawy wynikające ze sporów z konsumentami.
 • analiza stanu prawnego nieruchomości;
 • ocena ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości;
 • przygotowanie i negocjowanie umów przeniesienia własności nieruchomości;
 • przygotowanie umów najmu nieruchomości;
 • reprezentacja klientów przed sądem wieczysto księgowym;
 • doradztwo prawne związane z uprawnieniami i obowiązkami osób będących właścicielami nieruchomości, w szczególności dotyczące możliwości eksmisji zalegających z czynszem lokatorów bądź zmian dotyczących zarządcy wspólnoty mieszkaniowej (dotyczy lokali nabytych od deweloperów);
 • sprawy o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie np. z nieruchomości;
 • doprowadzenie do uregulowania stanu prawnego nieruchomości posiadających wielu współwłaścicieli co do których nie przeprowadzono postepowania spadkowego;
 • dochodzenie od dostawców mediów (zakładów energetycznych, ciepłowniczych i.t.p.) wynagrodzenia za usadowione na nieruchomości urządzenia służące do przesyłu mediów;
 • przeprowadzanie postępowań związanych z nabyciem nieruchomości przez zasiedzenie.
 • sporządzanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych (sprzedaż, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, dzierżawy, umowa o dzieło i inne);
 • sprawy wynikające z umów (darowizny, pożyczki, roboty budowlane, najem) sprawy wynikające z rękojmi oraz gwarancji;
 • przygotowanie umów i innych dokumentów niezwiązanych z działalnością gospodarczą;
 • prowadzenie spraw o naprawienie szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
 • postępowania związane z umowami kredytowymi (kredyty frankowe CHF);
 • pomoc przy zawieraniu umów np. kupna mieszkania czy domu (weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, pomoc w negocjacji warunków umowy, wsparcie przy zawieraniu umowy przed notariuszem).

Cennik

Cena za konkretną usługę uzależniona jest od rodzaju usługi, tego jak jest skomplikowana, jak jest obszerna, czego dotyczy oraz tego ile czasu należy na nią przeznaczyć.

Przewidujemy następujące sposoby rozliczeń

wynagrodzenie godzinowe

Płacisz za tyle godzin ile prawnik pracował nad Twoją sprawą.

wynagrodzenie ryczałtowe

W ramach wyceny adwokat lub radca prawny wskazuje całkowity koszt za usługę, który nie ulegnie zmianie niezależnie od tego ile poświęci czasu na jej wykonanie.

wynagrodzenie mieszane

Z góry ustalone wynagrodzenie ryczałtowe, z określeniem dodatkowych elementów, za które będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. Na przykład prowadzenie sprawy z dodatkową opłatą za udział adwokata lub radcy prawnego w rozprawie.

premia od wygranej tzw. success fee

We wszystkich wariantach rozliczeń możliwe jest ustalenie dodatkowego wynagrodzenia dla adwokata lub radcy prawnego za osiągnięcie założonego celu. Na przykład w sprawie o odszkodowanie może to być % od wygranej kwoty odszkodowania.

przykładowe ceny usług

 • od 50 zł brutto – porada prawna
 • od 150 zł brutto – sporządzenie pisma, sporządzenie podania
 • od 200 zł brutto – analiza umowy
 • od 500 zł brutto – sporządzenie opinii prawnej
 • od 1500 zł brutto – poprowadzenie sprawy sądowej

Jak nas znaleźć

dane kontaktowe

ul. Łokietka 33/4
Szczecin, Zachodniopomorskie 70-254
Polska

Nasz Blog